วิสัยทัศน์

ฐานบินปฏิบัติการหน้าชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best FOB in ASEAN)

ภารกิจ

** (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒)

กองบิน ๕๖ มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลัง ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

มีผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เป็นผู้บังคับบัญซารับผิดชอบ