ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕๖

561_New

นาวาอากาศเอก อัศวิน  จิตรมณีกาญจน์
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖

563

นาวาอากาศเอก ณรัช  โปร่งสละ
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

67_003

นาวาอากาศเอก ณัฐพล  ทองสุข
รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖

67_004

นาวาอากาศเอก เจษฎา  ตุลาสืบ
เสนาธิการกองบิน ๕๖