Download File.

>>> Download Font [Sarabun new] , [Sarabun PSK] (หาก Excel มีปัญหาเรื่องฟอนต์ แนะนำให้ใช้ Sarabun new แทน PSK)

>>> โปรแกรมรีโมท Anydesk (ใช้โปรแกรมนี้เพื่อให้ จนท.ไอที รีโมทมาแก้ปัญหาที่คอมของท่าน)

>>> โปรแกรมรีโมท Team Viewer (ใช้โปรแกรมนี้เพื่อให้ จนท.ไอที รีโมทมาแก้ปัญหาที่คอมของท่าน)

>>> คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx

>>> RTAF VPN สำหรับการเข้าใช้งาน RTAF Intranet

        * Download Windows 64 bit GlobalProtect agent

        * Download Windows 32 bit GlobalProtect agent

>>> โลโก้กองบิน ๕๖

>>> โลโก้กองทัพอากาศ

>>> ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย