hotจ้างปรับปรุงห้อง COHORT WARD อาคารหมายเลข ๓๐๐๒ (รพ.กองบิน)
         ที่ บน.๕๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔

hotจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๑ มี.ค.๖๔

hotจ้างปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน บริเวณบ่อน้ำดิบ ที่ บน.๕๖
         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔

hotจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๒ (อาคารหอประชุม) ที่ กองบิน ๕๖
         จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔

 

 >>>>จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๗๗ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๕๖
          จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔

 >>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๗(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)

          ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๘(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
          ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๙ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๕ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๑ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

>>>>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๗ (อาคารสวัสดิการ) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๙ พ.ย.๖๓

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๗ (โรงนอน),๒๐๗๘ (ห้องน้ำ),๒๐๗๙
         (อาคารเก็บแก๊สหุงต้ม) หมู่สูทกรรม มว.พธ.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๕๖

         ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๙ พ.ย.๖๓

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน บ้านพักชั้นประทวน เฟส ๑ (ซอย ๒-๔) ที่ บน.๕๖

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกาย บริเวณบ่อน้ำดิบ บน.๕๖

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานและพื้นผิว อาคารหมายเลข ๑๐๕๗ (โรงเก็บ อ.๑)
         ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๐ (โรงจอดรถ มว.ขส.พัน.อย.บน.๕๖)
         จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๔ (โรงนอนเตรียมพร้อม) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๓ (สโมสรประทวน) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๑, ๓๐๒๒ (บ้านพักรับรอง) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๑ (แฟลต ๔ ชั้น) ที่ บน.๕๖
         จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างสร้างอาคารเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น กทน.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน

>>>>จ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน