hotประกาศราคากลาง ปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน บริเวณบ่อน้ำดิบ ที่ บน.56 >>ลงวันที่ 27 พ.ย.63

hotประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (อาคารหอประชุม) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 30 พ.ย.63

hotประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3087 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 30 พ.ย.63

hotประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3055 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 27 พ.ย.63

hotประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3063 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 27 พ.ย.63

hotประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3059 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 30 พ.ย.63

hotประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3058 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลงวันที่ 30 พ.ย.63

hotประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3077 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลง 27 พ.ย.63

hotประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3031 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน >>ลง 27 พ.ย.63

hotประกาศรายละเอียดสัญญาจ้าง ปี63

 

>>>>ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3017 (อาคารสวัสดิการ) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ที่ บน.๕๖>>Download เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๓ 

>>>>ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๗ (โรงนอน), ๒๐๗๘ (ห้องน้ำ) และ ๒๐๗๙ (อาคารเก็บแก๊สหุงต้ม) หมู่สูทกรรม มว.พธ.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56
>>Download เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๓
 

>>>>ประกาศราคากลางงานสร้างพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่           บน.56 >>Download เมื่อ ๗ ส.ค.๖๓
>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น กทน.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ปฏิบัติการบิน จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารโรงจอดรถวิทยุควบคุมการบิน ผสอ.กทน.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานรวมพล ศปก.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๑ (แฟลต ๔ ชั้น) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๑, ๓๐๒๒ (บ้านพักรับรอง) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องทำงานและพื้นผิว อาคารหมายเลข ๑๐๕๗ (โรงเก็บ อ.๑) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๔ (โรงนอนเตรียมพร้อม) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงบ่อดักไขมัน บ้านพักชั้นประทวน เฟส ๑ (ซอย ๒-๔) ที่ ๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกาย บริเวณบ่อเก็บน้ำดิบ บน.๕๖ ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๐ (โรงจอดรถ มว.ขส.พัน.อย.บน.๕๖) จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานสร้างอาคารโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๓ (สโมสรประทวน) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๓
 
>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๐ (มว.คลังย่อย ผขส.บน.๕๖) ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๗ ม.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (มว.จัดหา) บน.๕๖ จานวน ๑ งาน >>Download เมื่อ ๗ ม.ค.๖๓

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงจอดรถหลัง บก.บน.๕๖ จานวน ๑ งาน ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๗ ม.ค.๖๓