บินโดรนอย่างไรไม่ให้โดน… เราจะใช้โดรนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

Drone 210614 1

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/36515