new year64

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

"เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน


คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรม
ทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย
จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด


ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง
ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาด
สาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจ ให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตน
ปฏิบัติงาน ให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติ รู้ตัว และด้วยปัญญา รู้เหตุ รู้ผล


แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้น
ไปได้ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความ
ผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป


ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน
ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และ
ประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้ โดยทั่วกัน"