ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2564
- โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65

ระเบียบ ว่าด้วยทุนสารธารณประโยชน์ พ.ศ.2564
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2564
-สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64

 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษา พ.ศ.2563
- สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63

  ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2563
- สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63

 ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2563
- สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2563
- สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63

ระเบียบ ว่าด้วยการเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2563
- สหกรณ์จังหวัดสงขลา รับรอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63