นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕