นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการประกอบพิธี ขอขมาก่อนอุปสมบท และให้โอวาทแก่ข้าราชการ กองบิน ๕๖ ที่มีความประสงค์ในการขอลาก่อนอุปสมบท ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีเสนาธิการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕