เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย โดยกองทัพอากาศได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของข้าราชการ ทอ. และประชาชนทั่วไป กองทัพอากาศได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธศาสดาประชานาถ" แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน อีกทั้งประทาน แผ่นทอง เงิน และนาก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ และทรงรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อให้การจัดสร้างมีความศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ อีกทั้งกองทัพอากาศได้รับความเมตตานุเคราะห์จากสมเด็จพระราชาคณะทั้ง ๙ รูป ได้รับเป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ รวมถึงพระเถระ พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศกว่า ๔๐๐ รูป ทั่วประเทศไทยลงอักขระอธิษฐานจิตจารแผ่นทอง เงิน นาก เพื่อการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถในครั้งนี้