พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังบรรยายสรุป
ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕