นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรมจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อ “รำลึกถึงพ่อ” โดยมี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๓ ของทุก ๆ เดือน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕