นาวาอากาศเอก รัตช์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นิพัทธ์ เกษสุวรรณ ประจำ กองบิน ๕๖ รักษาการแทน หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖ จัดค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยมี เยาวชน โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ โรงเรียนวัดม่วงค่อม และบุตรหลานข้าราชการกองบิน ๕๖ เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังบรรยายในหัวข้อ " เข้าใจ เข้าถึง จึงไปด้วยกันได้ " ณ อาคารสโมสร กองบิน ๕๖ ทัศนศึกษาสวนสัตว์ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา และเข้าชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕