นาวาอากาศเอกรัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก ฉกาจ ทองตะโก รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ หัวหน้าคณะตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูง ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕