นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕