ด้วยศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 โดยมีทีมจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 ทีม มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม หนึ่งในนั้นคือทีมไซเบอร์ของกองบิน 56

สมาชิกในทีมไซเบอร์ของกองบิน 56
1. พ.อ.อ.ต่อศักดิ์ บุญเลี้ยง ตำแหน่ง จนท.คจอบ.มว.คจอบ.ฝบบ.ผนบ.บน.56
2. พ.อ.ท.เจษฎากร ทรัพย์ปรุง ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า หมู่ไฟฟ้า ฝซอพ.ผสอ.กทน.บน.56
3. จ.ท.เอกราช เพชรรัตน์ ตำแหน่ง จนท.เศรษฐกรรม ผสก.บน.56