นาวาอากาศเอกธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการเข้ารับราชการใหม่ ได้รับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ ระเบียบแบบธรรมเนียม และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของกองบิน ๕๖ อย่างถูกต้อง ณ อาคารสโมสรกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕