นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม โดยมี เสนาธิการกองบิน ๕๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ และครอบครัวกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๖๕