นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธาน มอบเสื้อวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run) ในส่วนกองบิน ๕๖ ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะทางสะสมได้เกิน ๘๕ กิโลเมตร ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕