นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยดำเนินการกับเยาวชนรอบพื้นที่ กองบิน ๕๖ ซึ่งมีหัวข้อบรรยายให้ความรู้ “โทษและพิษภัยจากยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการหลีกเลี่ยงและดูแลตนเองไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีการ Live สด ผ่านระบบ Zoom และ YouTube yorwor channel ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕