นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม Wing 56 Exercise "พี่เสือดำหุ่นดี" และมอบใบประกาศเกียรติคุณการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล บน.๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการ กองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕