นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกองบิน ๕๖ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔