พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ ของ กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔