นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖, เสนาธิการกองบิน ๕๖/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔