นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบแอลกอฮอล์ จาก อู่สิทธา หาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔