นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธาน มอบรางวัล ในกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง ของกองบิน ๕๖ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔