นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ มอบอินทผลัม ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ณ กองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔