นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางมาบรรยายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และ กสจ. โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔