นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บัญชาการกองบิน ๕๖ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการของคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔