พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔