นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔