นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕๖ จำกัด บริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับโรงพยาบาลกองบิน ๕๖ และ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔