นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบกระเช้าขอบคุณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จํากัด (โรงคัดแยกขยะ) ที่ให้การสนับสนุนในการรับกำจัดขยะของกองบิน ๕๖ โดยมีนายอนันต์ หยดย้อย ที่ปรึกษาบริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จํากัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จํากัด ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔