พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญยาชุด และสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๓๐,๖๖๒ ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔, นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ในการนี้ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๕๖ จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ซองจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔