นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ให้แนวทางการปฏิบัติ และกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการขนย้ายสิ่งของ, สัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ปลอดภัย ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓