นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อม รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร กองบิน ๕๖” ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓