นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕๖ ปีที่ ๔๐ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓