พลอากาศตรี นนทรี อินทรสาลี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังการบรรยายสรุปณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓