นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ, เสนาธิการ และหัวหน้าหน่วย กองบิน ๕๖ ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และซ้อมปฏิบัติการสถานที่จริง (Workshop) เพื่อทบทวนแผนและหารือการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ กรณีเสด็จพระราชดำเนิน ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓