นาวาอากาศเอก  สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้แก่ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓