นาวาอากาศโท ธนากร  ศิลป์พูลเกิด ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผู้บังคับฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ ให้แก่ นาวาอากาศโท ภพรัตน์  สุวรรณรัตน์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการ ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓