สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจษฎา  ไศลบาท รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้า รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓