นาวาอากาศเอก  เจษฎา ไศลบาท รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล กองบิน ๕๖ ร่วมโครงการฝึกกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อม รับเหตุการณ์สาธารณภัยประเภทต่างๆ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) เป็นประธาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓