ตัวเมืองหาดใหญ่
       เป็นเมืองที่ทันสมัยประกอบด้วยอาคาร บ้านเรือน ร้านค้าพาณิชย์ต่าง ๆ มากมาย  
       ท่านอาจจะเดินชมสินค้าต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลินโดยตั้งต้นจากจุดหนึ่งในย่านกลางเมือง
         สะพานติณสูลานนท์
       เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข407สายหาดใหญ่-
       สงขลากับทาหลวง408สายสงขลา-ระโนดโดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามทะเลสาบ 
         เกาะยอ
       อยู่ในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไม้นานาชนิด และมีโบราณสถานเช่นวัดเขาบ่อ
       วัดท้ายยอซึ่งวัดนี้มีเจดีย์เก่าแก่อยู่บนเนินเขา
         แหลมสมิหลา
       อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดสดเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด
       และทิวสนอันร่มรื่น
         วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)       
       เดิมชื่อ วัดเลียบ วัดกลาง วัดยายศรีจันทร์ เมื่อ 400 ปีมาแล้ว ยายศรีจันทร์
       คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลา ได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาประชาชนพากันเรียกว่า "วัดกลาง"
       มีผู้สร้างวัดในจังหวัดสงขลาขึ้นทางทิศเหนือวัดหนึ่ง ชื่อ วัดเลียบ และ ทิศใต้สร้างอีกวัดหนึ่ง
       ชื่อ วัดโพธิ์ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า วัดกลาง พ.ศ. 2431
         เขาตังกวน
       เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมในตัวเมืองสงขลา ทางไปแหลมสนอ่อน 
       บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้าง
       ในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช