น.ท.หญิง ดลฤดี สุทธิโมกข์
หน.ผสก.บน.๕๖

ภารกิจ : ดำเนินการสวัสดิการ บำรุงขวัญ ส่งเสริมสวัสดิภาพในด้านทรัพย์สินและอุปโภคการกีฬา การไปรษณีย์ การบันเทิง การฌาปนกิจ 
............ มีหัวหน้าแผนกสวัสดิการเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ
คำขวัญ : มนุษยสัมพันธ์ดี งานหน้าที่เด่น เน้นการบริการ

ประวัติความเป็นมา
ตามคำสั่งกองบิน ๕๖ (เฉพาะ) ที่ ๔๖/๒๘ เรื่อง กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ แผนกสวัสดิการ เริ่มจัดตั้งเป็นฝ่ายสวัสดิการ ขึ้นตรงแผนกบริการ กองบิน ๕๖ ตามอัตรา ทอ.๐๖ ฝ่ายสวัสดิการปรับอัตราเป็นแผนกสวัสดิการ ขึ้นตรง ต่อกองบริการ กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ (๑ ต.ค.๓๙ ตามอัตรา ทอ. ๓๙) ๓ แผนกสวัสดิการขึ้นตรงต่อ บน.๕๖ (ตาม อัตรา ทอ.๕๒)
Web site https://sites.google.com/site/sawaddikarn56/

บุคคลากร ผสก.บน.๕๖


K-MAP ของแผนกสวัสดิการ