น.ท.สามารถ เครือแก้ว
หน.ผขส.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ ของสายวิทยาการขนส่ง และกองทัพอากาศ เพื่อพร้อมสนับสนุนภารกิจในส่วนของภูมิภาค
............... โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย สะดวก และทันเวลา
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การบริการยานพาหนะและการซ่อมบำรุง  ควบคุม เบิกจ่าย เก็บรักษา และพิจารณาความต้องการพัสดุขนส่ง
............ มีหัวหน้าแผนกขนส่ง กองบิน ๕๖ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : ตรงต่อเวลา รู้งาน รู้หน้าที่ วินัยดี และมีมนุษยสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา
๑. เริ่มจัดตั้งเป็นฝ่ายขนส่ง ขึ้นตรงกับ แผนกบริการ กองบิน๕๖ (ตามอัตรา ทอ.๐๖)
๒. ฝ่ายขนส่ง ปรับอัตราขึ้นตรงกับ กองบริการ บน.๕๖ พล.บ.๔ บยอ.เมื่อ ๑ ต.ค.๓๙ (ตามอัตราทอ.๓๙)
๓. ฝ่ายขนส่ง ปรับอัตราเป็น แผนกขนส่ง ขึ้นตรงกับ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๖ เม.ย.๕๒ (ตามอัตราทอ.๕๒)

 

K-MAP ของแผนกขนส่ง