ร.อ.สมศักดิ์ ย้อยสกุล
หน.ฝพธ.บน.๕๖

 

ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา สะสม เก็บรักษา แจกจ่าย ส่งคืน อุปกรณ์และสมุดรายการต่าง ๆ สายพลาธิการ การจัดเลี้ยงรับรอง
............ และการจัด สถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ มีหัวหน้าฝ่ายพลาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

K-MAP ของฝ่ายพลาธิการ