ร.ต.พรเทพ บุญถนอม
รอง
หน.มว.จัดหา บน.๕๖
ทำการแทน
หน.มว.จัดหา บน.๕๖

ภารกิจ : ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ