น.ท.บุญลัพธ์ มาภักดี
หน.ผกพ.บน.๕๖

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศในการดูแลสิทธิกำลังพล พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ฉับไว บุคลากรยิ้มแย้มและพร้อมให้คำแนะนำ
ภารกิจ : อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการกำลังพลทั้งปวง และการสัสดีมีหัวหน้ากำลังพล
............. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คำขวัญ : สิทธิของท่าน คืองานของเรา

ประวัติความเป็นมา
๑. เริ่มจัดตั้ง เป็นฝ่ายกำลังพล ขึ้นตรง แผนกอำนวยการ บก.บน.๕๖ (ตามอัตรา ทอ. ๐๖)  ๒. แผนกกำลังพลปรับอัตราเป็นแผนกกำลังพล ขึ้นตรง บก.บน.๕๖ พล.บ.๔ บยอ. (๑ ต.ค.๓๙) ตามอัตรา ทอ.๓๙ ๓. เป็นแผนกกำลังพล ขึ้นตรง บก.บน.๕๖ (๑๖ เม.ย.๕๒) ตามอัตรา ทอ.๕๒

 

K-MAP ของแผนกกำลังพล